Nedlaegning og vedligeholdelse

Nedlægning & vedligeholdelse

PRISER & BROCHURE

Vil du vide mere om vores priser og produkter?
Få en samlet pris 
på dit projekt eller bestil vores brochure, hvor du finder information om vores produkter.

Nedlægning

Anvendelse af betonvarer
For at opnå et godt resultat af den færdige belægning er det vigtigt, at såvel underlag, afretning, lægning og fugning udføres korrekt. I det efterfølgende gives en kort orientering om arbejdet - mere fyldestgørende anvisninger kan rekvireres ved henvendelse til vor ekspeditionskontor.

Bundopbygning/bærelag beregnes ud fra de eksisterende bundforhold og under hensyntagen til den fremtidige belastning.

Under normale forhold vil følgende være en rettesnor:

bundopbygningen
Middeltung trafik Let trafik 
Belægningssten 8-10 cm 5-7 cm
Afretningslag sand 3-5 cm 3-5 cm
Stabilgrus 15 cm 10 cm
Fast bund

Let trafik: Indkørsler, gangstier og lignende.
Middeltung trafik: Småbiltrafik, fortov, lejlighedsvis renovationskørsel.

Udover tykkelsen af det enkelte befæstelseslag må der tages hensyn til underbundens frostsikkerhed. Det kan være nødvendigt at udskifte frostfarlig underbund. Underlagets opbygning afhænger af dennes beskaffenhed og belastning. Det er vigtigt, at bærelaget komprimeres med pladevibrator eller
andet egnet.

Afretning sker ved anvendelse af velgraderet betongrus (bakkemateriale med kornstørrelse 0-8 mm. Benyt en afretningskasse - det er to kraftige jernrør der sættes parallelt med en passende bredde imellem). Sandet fyldes på og der
glittes med et rettebrædt. Kontrollér at jernrørene er i water, og at afretningsbrættet er ret. Husk der skal være lidt fald, så
vandet kan løbe væk.

Nedlægning kan nu begynde, og stenene lægges i lige flugter
med en ensartet fugeafstand på 2-4 mm. Kontrollér løbende flugter og bredder. For at retningen bedst kan holdes, bør stenene lægges fra side til side.

Fugesand strøes herefter på belægningen. Til dette formål
anvendes velgraderet sand/bakkesand/strandsand med max.
kornstørrelse på 4 mm. Da bakkesand kan indeholde ler, skal man være opmærksom på, at det kan give misfarvning på
farvet belægning.

Eksempel på kantsikring

kantsikring

Eksempel på bundsikring

bundsikring

VEDLIGEHOLDELSE

Urenheder Rengøringsmetode
Farvevariationer Da beton produceres af naturmaterialer; sand, sten, cement og vand, kan der forekomme variationer i farve og udseende af produkterne.
Kalkudblomstringer Disse kan forekomme, idet der dannes vandopløselige salte i betonen, der bevæger sig op til overfladen, når denne bliver fugtig. Udblomstringerne har ingen betydning for betonens holdbarhed og forsvinder som regel med tiden. Belægningen kan evt. fejes over med groft strandsand for at slibe den let. I helt specielle tilfælde kan arealet børstes over med en 10% saltsyreopløsning - og der skylles grundigt efter med vand.
Alger og mos Alger og mos vokser på skyggefulde steder, men skader ikke belægningen. Der kan evt. anvendes plantegift, klorin fortyndet 1:1, eller en 10% salmiakopløsning. Husk at skylle efter med vand.
Jernudfældninger Jernudfældninger fra tilslagsmaterialer (sand og grus) kan forekomme i visse egne af landet, men skader ikke betonen. Skulle der i en leverance forekomme sten med større jernudfældninger, kan der blive tale om ombytning af de angrebne sten.
Tyggegummipletter Opblødes med kloroform eller renset benzin. Kan evt. også fryses med kulsyre og skrabes af.
Saltning Såfremt der anvendes salt, skal dette gøres med mådehold. Undgå saltning på nyere belægninger.
Anvend kun natriumklorid (NaCl kogsalt).
Olie Frisk våd olie suges op med papir, savsmuld, klud eller andet sugende produkt. Olie som er trykket ned i belægningen, vaskes af med skurepulver, sulfo og varmt vand. Forskellige typer motorrens er også velegnet. Olie skader ikke belægningen.
Træimprægnering Suges op med klud eller papir. Vædes herefter med terpentin og dækkes med klud eller papir.
Maling Vandbaseret våd maling suges op med papir eller klud. Vaskes herefter af med vand. Våd maling på
oliebasis suges op med papir eller klud og dækkes med savsmuld eller andet olieabsorberende produkt et døgn. Tør maling skrubbes af med skurepulver. Dybt indtrængt maling vaskes af med saltsyre (max. 10%) eller brændes forsigtigt af med en blæselampe.
Rust Let rust vaskes af med en 10% oxalsyre. Dyb rust fjernes med en pasta af lige dele 15% natriumcitrat
og glycerol. Pastaen skal sidde på 2-3 dage før afskrabning og afvaskning.